Mistrzowie, wicemistrzowie i trzeci na pudle

Mistrzowie, wicemistrzowie i trzeci na pudle

wtorek, 01, grudzień 2015

...

Rozrywkowo - zjazd czteropak

Rozrywkowo - zjazd czteropak

wtorek, 01, grudzień 2015

...

Podium - zjazd z plecakiem

Podium - zjazd z plecakiem

wtorek, 01, grudzień 2015

...

Podium - zjazd indywidualny

Podium - zjazd indywidualny

wtorek, 01, grudzień 2015

...

Frajda nieoceniona

Frajda nieoceniona

wtorek, 01, grudzień 2015

...

Regulamin

 1. Organizatorem II Zimowych Mistrzostw Polski Motocyklistów jest PUHP Matel Service z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 98, www.wygraj-harleya.pl
 2. Zawody Mistrzostw odbędą się na stoku Winterpol w Karpaczu, dniu 5 marca 2016, w godz. 15.00 – 18.00.
 3. II Zimowe Mistrzostwa Polski Motocyklistów są imprezą otwartą, dedykowaną wszystkim motocyklistom jednocześnie amatorom narciarstwa o charakterze sportowym, rekreacyjnym i rozrywkowym.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do wstępnego zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach poprzez formularz zgłoszeniowy na http://www.wygraj-harleya.pl/www2/rejestracja-zawodnikow  Końcowa rejestracja zawodników odbędzie w biurze Zawodów. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista obecność, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego. Zawody odbędą się jeżeli do 1 lutego 2016 r. zgłosi się co najmniej 50 zawodników, którzy dokonają opłaty startowej.
 5. Biuro zawodów będzie czynne 4 marca 2016 w restauracji Dwór Liczyrzepy w Karpaczu, przy ul. Obrońców Pokoju 4, w godzinach 19.00 – 22.00 oraz bezpośrednio przed zawodami na stoku Winterpol.
 6. Zawodników obowiązują stroje motocyklowe lub stroje z jednoznacznie wskazującymi na to elementami, muszą uwiarygodnić swój status okazując prawo jazdy kat. A.
 7. Mistrzostwa mają charakter sportowo-rekreacyjno-rozrywkowy i dobywają się w trzech konkurencjach: zjazd indywidualny, zjazd „Z Plecakiem”, zjazd „Czteropak”.
 8. Zawody odbywają się na stoku o długości ok. 500 z ustawionymi ok. 25 tyczkami, slalom rozpoczyna się od ominięcia pierwszej tyczki od lewej strony, a kończy przejechaniem przez linię mety.
 9. W zawodach ma miejsce tylko jeden przejazd, treningi zawodnicy i zespoły realizują we własnym zakresie.
 10. Plan przejazdu z podaniem szczegółowej charakterystyki konkurencji zostanie ogłoszony podczas odprawy technicznej, która odbędzie się w dzień i miejscu zawodów o godzinie 14.45, z udziałem organizatorów, sędziów, mediów i reprezentantów zawodników. Podczas odprawy doprecyzowany zostanie program zawodów oraz wyjaśnione zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące zasad ich rozegrania.
 11. Start w zawodach będzie odbywał się wg list startowych poszczególnych konkurencji. Numery startowe zostaną nadane przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych.
 12. W zjeździe indywidualnym zawodnik rozpoczyna slalom od objechania pierwszej tyczki z lewej, a następnie na przemian: prawa – lewa, do linii mety. Jest zobowiązany przejechać prawidłowo całą trasę, może się przewrócić ale nie może zrobić błędu w systemie przejazdu. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem przejazdu.
 13. Zjazd indywidualny jest rozgrywany w formule "open", do startu dopuszczeni są wszyscy zarejestrowani: zawodniczki-zawodnicy-motocykliści, niezależnie od sposobu i rodzaju sprzętu przeznaczonego do jeżdżenia po śniegu na jakim wystartują. Sędziowie za rodzaj sprzętu, płeć zawodnika lub inne szczególne walory zaprezentowania się w konkurencji mogą odjąć od czasu przejazdu od 0,1 do 1 sekundy.
 14. W zjeździe „Z Plecakiem” startują 2 osobowe drużyny, w których musi startować co najmniej jeden motocyklista. „Z plecakiem” przejeżdża 2/3 trasy zjazdu indywidualnego, rozpoczynając od lewego objechania pierwszej tyczki, a następnie na przemian: prawa – lewa, do linii mety. „Z Plecakiem” jest zobowiązany przejechać prawidłowo całą trasę, może się przewrócić lub bez stracenia kontaktu „rozjechać”, ale nie może zrobić błędu w systemie przejazdu /Sędziowie za szczególne walory drużyny /technika jazdy, atrakcyjność wyglądu, aspekty rozrywkowe, itp./ mogą odjąć od jej czasu przejazdu od 0,1 do 1 sekundy. Wygrywa drużyna z najlepszym czasem przejazdu.
 15. Zjazd „Czteropak” to konkurencja dla wszystkich, którzy stworzą drużynę minimum 4 osobową i w której będzie uczestniczyło co najmniej dwóch motocyklistów. „Czteropak” przejeżdża 1/3 trasy slalomu indywidualnego, rozpoczynając od lewego objechania pierwszej tyczki, a następnie na przemian: prawa – lewa, do linii mety. „Czteropak” jest zobowiązany przejechać prawidłowo całą trasę, może się przewrócić lub bez stracenia kontaktu „rozjechać”, ale nie może zrobić błędu w systemie przejazdu /Sędziowie za szczególne walory drużyny /technika jazdy, atrakcyjność wyglądu, aspekty rozrywkowe, itp./ mogą odjąć od jej czasu przejazdu od 0,1 do 1 sekundy. Wygrywa drużyna z najlepszym czasem przejazdu.
 16. Za zwycięstwo w slalomie indywidualnym zwycięzca otrzymuje puchar Burmistrza Miasta Karpacz i ślad w Alei Entuzjastów Harley-Davidson oraz weekendowy pobyt w Hotelu Mercury Karpacz Resort dla dwóch osób.
 17. Za zwycięstwo w slalomie „z Plecakiem” zwycięska drużyna otrzymuje puchar Burmistrza Miasta Karpacz i ślad w Alei Entuzjastów Harley-Davidson oraz weekendowy pobyt w hotelu Relaks dla dwóch osób.
 18. Za zwycięstwo w slalomie drużynowym „Czteropak” zwycięska drużyna otrzymuje puchar Burmistrza Miasta Karpacz i ślad w Alei Entuzjastów Harley-Davidson oraz weekendowych pobyt w pensjonacie Śnieżka /lub innym/ dla czterech osób.
 19. Ilość zawodników w zjeździe indywidualnym jest limitowana. W zawodach weźmie udział pierwszych 50 zgłoszonych osób.
 20. Ilość drużyn w zjeździe „Z Plecakiem” jest limitowana. W zawodach weźmie udział pierwszych 25 zgłoszonych drużyn.
 21. Ilość drużyn w zjeździe „Czteropak” jest limitowana. W zawodach weźmie udział pierwszych 12 zgłoszonych drużyn.
 22. W zależności od ilości zgłoszeń do poszczególnych konkurencji organizator może zmienic limity zawodników, zwłaszcza w przypadku gdy startujący w zjeździe indywidualnym, posiadając już nr startowe bedą łaczyć sie w drużyny do konkurencji zespołowych. Każdy zawodnik może jednak wystartować tylko jeden raz w każdej konkurencji.
 23. Zgłoszenia do każdej konkurencji zawodów wymagają wniesienia opłaty startowej w wysokości 150,- zł. W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują: bezpłatny wstęp na imprezy w Dworze Liczyrzepy w dniach 4 i 5 marca 2016, udział w zawodach mistrzostw z możliwością zdobycia tytułu Zimowego Mistrza Polski Motocyklistów, otrzymania pucharu mistrzowskiego indywidualnego lub drużynowego oraz tablicy w Alei Entuzjastów Harley-Davidson, nagrodowe pobyty w hotelach, limitowane plastrony /koszulki/ startowe, jeden bezpłatny wjazd wyciągiem na start, kupę bezcennych i niezapomnianych wrażeń.
 24. Karnety na treningowe wjazdy nie są zawarte w opłacie startowej.
 25. Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania kasków ochronnych, rękawic oraz gogli. Bezpieczeństwo oraz stosowanie się do zasad „Fair Play” są najważniejszymi aspektami Mistrzostw – od zawodników wymagany będzie podczas przejazdu zdrowy rozsądek. Zawodnicy jeżdżący w sposób niebezpieczny będą zdyskwalifikowani, a w szczególnie rażących przypadkach wykluczeni z całych zawodów.
 26. Każdy Uczestnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, po jego stronie jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników zawodów. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać aktualne NNW. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przez zawodnika oraz szkody wynikłe z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu sportowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania Zawodów.
 27. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania Zawodów. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w zawodach. Jeśli Sędziowie, Dyrektor Zawodów bądź obsługa Zawodów uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich instrukcji wydanych przez ww. osoby bądź przez ekipę ratunkową.
 28. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, jeśli zachowuje się niezgodnie z duchem sportowej rywalizacji, nie stosuje się do werbalnych lub pisemnych poleceń Dyrektora Zawodów, Sędziego Głównego bądź obsługi Zawodów, nie zakłada kasku ochronnego, rękawic oraz gogli, będzie pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 29. Uczestnikom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji sędziów, a Organizator Zawodów zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia wniesionego protestu.
 30. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przerwania zawodów, a także do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów technicznych.
 31.  W przypadku braku śniegu uniemożliwiającego przeprowadzenie zawodów w tej formule mogą się one odbyć w innej rekreacyjno-rozrywkowej.
 32. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z jednoczesnym złożeniem Organizatorowi przez Zawodnika oświadczeń o: zdolności do udziału w zawodach i o uczestnictwie na własną odpowiedzialność, o wyrażeniu przez zawodnika zgody na publikacje jego wizerunku, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu.
 33. Mistrzostwa będą rozgrywane mając za podstawę niniejszy regulamin oraz słowne i pisemne instrukcje wydane przez Dyrektora Zawodów.
 34.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Zawodów.

DO NASTĘPNYCH MISTRZOSTW POZOSTAŁO: